Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Privacyreglement Kantoorartikelenprofs.nl

Dit is het privacyreglement van Kantoorartikelenprofs.nl gevestigd aan de Boompjes 390, 3011 XZ te Rotterdam.

 

Dit is het privacyreglement van de website www.kantoorartikelenprofs.nl (hierna: "Website") en geeft u als gebruiker van de Website inzicht in de gegevens die Kantoorartikelenprofs.nl in dit kader verwerkt, de doeleinden waarvoor we ze verwerken en de wijze waarop ze verwerkt worden.

 

Kantoorartikelenprofs.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de Website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Links naar websites van derden

Op de Website zijn links naar websites van derden te vinden, zoals bijvoorbeeld naar MultiSafePay, voor de afhandeling van uw betaling, of de Social Media pagina’s. Gebruikers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende derde (hierna: “Derde Websites”). Op het gebruik van dergelijke Derde Websites is het privacyreglement van de desbetreffende derde van toepassing. Gebruiker dient het privacyreglement van deze derde te lezen om inzicht te krijgen in hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens. Kantoorartikelenprofs.nl is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke Derde Websites.

 

Cookies

Teneinde gebruikers van de Website in staat te stellen gebruik te kunnen maken van de volledige functionaliteit van de Website, plaatst Kantoorartikelenprofs.nl kleine hoeveelheden informatie (cookies of vergelijkbare technologieën) op de door haar gebruikers gebruikte randapparatuur (zoals een laptop, tablet, telefoon), dan wel leest Kantoorartikelenprofs.nl informatie af zoals deze zich bevindt in de browserinstellingen op de randapparatuur van haar gebruikers.

 

Kantoorartikelenprofs.nl maakt gebruik van onderstaande "soorten cookies":

 

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening dan wel het tonen van de gevraagde website en de bijbehorende functionaliteit. Voorbeelden van dergelijke cookies zijn cookies die bijhouden welke boeken er in het winkelwagentje zitten, die een login onthouden en cookies ter herinnering van de taalvoorkeur van de gebruiker tijdens de browsersessie. Deze cookies worden niet langer bewaard dan de betreffende browsersessie.

 

Cookies ter optimalisatie van de gebruikerservaring, de dienstverlening en de kwaliteit daarvan
Kantoorartikelenprofs.nl heeft de voorafgaande toestemming nodig van haar gebruikers alvorens gebruik te mogen maken van niet-functionele cookies. Een gebruiker geeft diens toestemming door de daarvoor bestemde keuze op de Website aan te klikken.

 

Deze cookies worden gebruikt om u als bezoeker van www.kantoorartikelenprofs.nl te kunnen voorzien van een verbeterde dienstverlening en gebruikerservaring. Deze cookies herinneren bijvoorbeeld nadat de browsersessie is afgelopen de loginnaam van een betreffende gebruiker opdat de gebruiker deze bij haar volgende bezoek aan het portaal niet opnieuw hoeft in te voeren (hiertoe slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer en e-mailadres, zodat u deze niet bij iedere nieuwe aanvraag hoeft in te vullen).

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

 

Deze cookies worden bewaard na afloop van een browsersessie [hier opnemen welke bewaartermijn hiervoor wordt gehanteerd, bijvoorbeeld: “(…) voor een X-periode na de eerste browsersessie, tenzij de gebruiker in die periode weer verschijnt; dan wordt de termijn steeds met een maand verlengd.]  

 

Bij uw eerste bezoek op een van onze websites krijgt u de mogelijkheid om geen gebruik te maken van cookies. Ook als u eerder heeft aangegeven gebruik te willen maken van cookies, kunt u deze toestemming op elk moment weer intrekken door middel van [hier aangeven hoe de hoe gebruiker de mogelijkheid wordt geboden diens toestemming weer in te trekken, zoals het kunnen uitvinken van de toestemming]. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 

Google Analytics
Kantoorartikelenprofs.nl maakt gebruik van Google Analytics cookies teneinde het gebruik van de Website en diensten te kunnen analyseren. Kantoorartikelenprofs.nl heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics. Hierbij is ervoor gekozen slechts een deel van uw IP-adres te registreren en worden gegevens niet gedeeld met andere diensten van Google Inc. Google Analytics cookies geven Kantoorartikelenprofs.nl informatie over het gebruik en navigatie binnen/tussen de Website en/of diensten. Deze informatie helpt Kantoorartikelenprofs.nl om de indeling van de Website en diensten te verbeteren om deze beter af te stemmen op de behoeftes van haar gebruikers, trends te analyseren en het traceren van navigatiegedrag. De informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld, wordt verstrekt aan Google Analytics teneinde deze in staat te stellen het gebruik dat wordt gemaakt van de Website en/of diensten te evalueren en statistische rapporten daarvan op te stellen. Meer informatie over het gebruik door Google Analytics van de aan haar verstrekte informatie kan worden gevonden in de Privacy Policy of Google Analytics.  

 

Social media
Op de Website zijn zogenaamde socialmediaknoppen opgenomen van [Facebook, Google+/Youtube, Instagram, Twitter en LinkedIn]. Met behulp van deze social mediaknoppen kun je ervoor kiezen om via je eigen socialmedia-account bij voornoemde diensten aan te geven dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. Als je op een social mediaknop klikt, kan door de betreffende socialmediadienst één of meerdere cookies ter herkenning van jou worden geplaatst. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van je persoonlijke socialmedia-websitepagina’s. Op het gebruik van dergelijke socialmediawebsites zijn de betreffende voorwaarden van die socialmediadienst van toepassing. Het privacyreglement van Kantoorartikelenprofs.nl is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke socialmediadiensten. Zie ook onder het kopje ”Links naar websites van derden”.

 

 

Communicatie en nieuwsbrieven

Wanneer u als bezoeker van onze Website een e-mail of andere berichten naar Kantoorartikelenprofs.nl verzendt, zullen we dergelijke berichten gebruiken en bewaren om, en zolang nodig, uw vragen te verwerken/uw verzoeken te beantwoorden (gebruikerscommunicatie).

U kunt u aanmelden voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze aanbiedingen, acties en nieuws. Dan wordt uw e-mailadres en naam opgeslagen. Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Onderaan elke nieuwsbrief staat een link om uzelf uit te schrijven. Ook kunt u onder Mijn account > wijzig Bedrijfsinformatie  het vinkje bij nieuwsbrief weghalen.

 

 

Delen met derden

Kantoorartikelenprofs.nl deelt in de volgende gevallen persoonsgegevens met derden:

 

  • Als we dergelijke gegevens aan onze (sub)verwerkers verstrekken teneinde de aan hen opgedragen (deel van de) dienstverlening uit te voeren. Deze derden mogen de gegevens alleen verwerken in (sub)opdracht van ons en we vereisen dat deze partijen ermee instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacyreglement en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging;
  • Als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat het toegankelijk maken, verwerken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen, (b) fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen en van oordeel zijn daartoe een gerechtvaardigd belang te hebben, (d) de rechten, eigendom of veiligheid van Kantoorartikelenprofs.nl, zijn gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist, of (e) als we daartoe uitdrukkelijke toestemming van u hebben verkregen (‘informed consent’);

 

Beveiliging

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. 

Kantoorartikelenprofs.nl treft gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Hieronder vallen interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren.

Als u bij Kantoorartikelenprofs.nl een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een secure server. Kantoorartikelenprofs.nl beperkt de toegang tot persoonsgegevens tot die werknemers, contractanten en agenten van Kantoorartikelenprofs.nl die deze gegevens nodig hebben om onze diensten te beheren, te ontwikkelen of te verbeteren. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Kantoorartikelenprofs.nl verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en in overstemming met dit privacyreglement. We blijven ons privacyreglement met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens controleren om er zeker van te zijn dat we alleen die persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken die zijn vereist om onze diensten te leveren of te verbeteren of die anderszins volgens dit beleid zijn toegestaan.

 

Vragen en klachtbehandeling

Mocht u vragen of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Kantoorartikelenprofs.nl, dan kunt u dit kosteloos en eenvoudig kenbaar maken aan Kantoorartikelenprofs.nl, op de volgende manieren:

  • Via e-mail: info@kantoorartikelenprofs.nl
  • Via telefoon: 010-7989048 (tijdens werkdagen tussen 09:00-17:30);
  • Post: Boompjes 390, 3011 XZ Rotterdam

 

Inzage, correctie en verwijdering persoonlijke gegevens en verzet
Kantoorartikelenprofs.nl spant zich te goeder trouw in om de gebruikers van haar Website en andere betrokkenen te voorzien van toegang tot diens persoonsgegevens of anderszins inzage te verlenen in diens persoonsgegevens, om deze gegevens te corrigeren als deze niet correct zijn, of om dergelijke gegevens op verzoek te verwijderen, op te vragen of de verwerking te beperken of zich tegen de verwerking te verzetten, een en ander conform de wettelijke rechten van die betrokkene(n).

 

Kantoorartikelenprofs.nl zal de verzoeker vragen om zichzelf te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt. Kantoorartikelenprofs.nl weigert mogelijk dergelijke verzoeken te verwerken die op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of die praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn. Kantoorartikelenprofs.nl deelt haar beslissing binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de betrokkene mede. Deze termijn kan verlengd worden indien het verzoek complex is of vele verzoeken tegelijk binnenkomen.

 

Een weigering of verlenging is met redenen omkleed. Als u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kantoorartikelenprofs.nl voert deze service zo spoedig mogelijk uit en – voor zover zij als verantwoordelijke is aan te merken - op haar kosten, behalve als het uitvoeren van deze service buitensporige inspanningen vergt, in welk geval zij de conform de alsdan geldende wet- en regelgeving toegestane vergoeding kan vragen aan de betreffende betrokkene. In de gevallen dat Kantoorartikelenprofs.nl als verwerker in de zin van de toepasselijke wetgeving ter bescherming persoonsgegevens is aan te merken, is Kantoorartikelenprofs.nl gerechtigd een vergoeding voor de kosten van het bovenstaande in rekening te brengen.

 

Bewaartermijn
Kantoorartikelenprofs.nl bewaart persoonsgegevens als identificeerbaar gegeven zolang het nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn zoals beschreven in deze privacy policy. Geanonimiseerd kunnen de gegevens eventueel langer bewaard worden door Kantoorartikelenprofs.nl.

 

Nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen Privacy policy
Dit reglement kan van tijd tot tijd worden aangepast, om bijvoorbeeld in lijn te brengen met de alsdan geldende wet- en regelgeving. Indien deze privacy policy wordt aangepast, zal dit tijdig worden aangekondigd op de Website.

 

Naam

Soort

Techniek

Beschrijving doel

Bewaartermijn

shoppingCart

Functioneel

Cookie

Inhoud winkelwagen als de klant niet is ingelogd

14 dagen

lastProducts

Functioneel

Cookie

Laats bekeken producten

1 jaar

ProductListType

Functioneel

Cookie

Type weergave van producten, meerdere op een rij of 1

1 dag

cCode

Functioneel

Cookie

De taalkeuze van de klant waarmee hij/zij de website bezoekt

1 dag

Credentials cookies

Functioneel

Cookie

Dit is een cookie die automatisch wordt aangemaakt door .Net waarin de public key wordt opgeslagen om de klant ingelogd te houden. We bewaren geen gebruikersnamen of wachtwoorden of andere klantgegevens in dit cookie

7 dagen